Obec Veľké Uherce

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Máme online 26 hostí 

Pozvánka na 19. plánované zasadnutie OZ

E-mail Tlačiť PDF

Vo Veľkých Uherciach

dňa 20.10.2017

P  O Z  V  Á  N  K  A

____________________________

v znení § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení“ v znení neskorších predpisov

zvoláva starostka obce 19. plánované verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Uherce  na deň:

27. október 2017 (piatok) o 18:00 hod.

do zasadačky Obecného úradu vo Veľkých Uherciach

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.

3. Správa o plnení uznesení z 18. plánovaného zasadnutia OZ.

4. Informatívna správa o plnení rozpočtu obce Veľké Uherce za 3. štvrťrok 2017.

5. Opatrenia na zimné vykurovacie obdobie a zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií v zimnom období.

6. Informácia o výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku 2016/2017 v ZŠ, MŠ a SZUŠ Veľké Uherce.

7. Schválenie prevádzkovania vodohospodárskeho diela „Rozšírenie verejného vodovodu Veľké Uherce“ Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.

8. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov.

9. Interpelácia poslancov OZ.

10. Diskusia.

11. Schválenie uznesení.

12. Záver.

Ing. Alena Chalupová

starostka obce

Na zasadnutie pozývam:

písomne:              -      poslancov OZ

- hlavného kontrolóra

 

rozhlasom: -     občanov obce

 

Pozvánka na 19. plánované zasadnutie OZ

E-mail Tlačiť PDF

Vo Veľkých Uherciach

dňa 20.10.2017

P  O Z  V  Á  N  K  A

____________________________

v znení § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení“ v znení neskorších predpisov

zvoláva starostka obce 19. plánované verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Uherce  na deň:

27. október 2017 (piatok) o 18:00 hod.

do zasadačky Obecného úradu vo Veľkých Uherciach

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.

3. Správa o plnení uznesení z 18. plánovaného zasadnutia OZ.

4. Informatívna správa o plnení rozpočtu obce Veľké Uherce za 3. štvrťrok 2017.

5. Opatrenia na zimné vykurovacie obdobie a zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií v zimnom období.

6. Informácia o výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku 2016/2017 v ZŠ, MŠ a SZUŠ Veľké Uherce.

7. Schválenie prevádzkovania vodohospodárskeho diela „Rozšírenie verejného vodovodu Veľké Uherce“ Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.

8. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov.

9. Interpelácia poslancov OZ.

10. Diskusia.

11. Schválenie uznesení.

12. Záver.

Ing. Alena Chalupová

starostka obce

Na zasadnutie pozývam:

písomne:              -      poslancov OZ

- hlavného kontrolóra

 

rozhlasom: -     občanov obce

 

Vitajte na stránkach obce Veľké Uherce

alt alt kstiel.JPG

Stručné informácie o obci

  • Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1274
  • Gotický kostol z roku 1332, renesančne upravený v roku 1669
  • Pôvodne renesančný kaštieľ zo začiatku 17. storočia, v 18. storočí barokovo prestavaný a na konci 19. storočia úplne prestavaný v romantizujúcom neogotickom slohu podľa vzorov anglických stredovekých hradov, hodnotná výzdoba interiéru s vyrezávanými drevenými stropmi. Pri kaštieli je anglický park
  • Obyvatelia sa zapojili do SNP
  • Pomník a pamätník padlým v SNP
  • Archeologická lokalita
  • V katastri obce na okraji Drahožickej doliny je vodná nádrž, rekreačné stredisko s podnikovými a súkromnými chatami.

 

 

PRIHLÁSENIE