Obec Veľké Uherce

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Máme online 9 hostí 

Pozvánka na 18. plánované OZ

E-mail Tlačiť PDF

Vo Veľkých Uherciach

dňa 18.08.2017

P  O Z  V  Á  N  K  A

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

v znení § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. “O obecnom zriadení“ v znení neskorších predpisov zvoláva starostka obce 18. plánované verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Uherce  na deň:

25. august 2017 (piatok) o 18,00 hod.

do zasadačky Obecného úradu vo Veľkých Uherciach

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.

3. Kontrola plnenia uznesení zo 17. plánovaného zasadnutia.

4. Správa o plnení rozpočtu obce Veľké Uherce za 1. polrok 2017.

5. Správa hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu za 1. polrok 2017.

6. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2016.

7. Informácia o stave zabezpečenia platenia dane z nehnuteľností za 1. polrok 2017.

8. Návrh VZN č. 2/2017 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách.

9. Návrh VZN č. 3/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území Obce Veľké Uherce.

10. Prerokovanie došlých žiadostí a ostatných materiálov.

11. Interpelácia poslancov OZ.

12. Diskusia.

13. Schválenie uznesení.

14. Záver.

 

Ing. Alena Chalupová

starostka obce

Na zasadnutie pozývam:

písomne:              poslancov OZ

hlavného kontrolóra

rozhlasom: občanov obce

Posledná úprava Piatok, 18 August 2017 20:24
 

Vitajte na stránkach obce Veľké Uherce

alt alt kstiel.JPG

Stručné informácie o obci

  • Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1274
  • Gotický kostol z roku 1332, renesančne upravený v roku 1669
  • Pôvodne renesančný kaštieľ zo začiatku 17. storočia, v 18. storočí barokovo prestavaný a na konci 19. storočia úplne prestavaný v romantizujúcom neogotickom slohu podľa vzorov anglických stredovekých hradov, hodnotná výzdoba interiéru s vyrezávanými drevenými stropmi. Pri kaštieli je anglický park
  • Obyvatelia sa zapojili do SNP
  • Pomník a pamätník padlým v SNP
  • Archeologická lokalita
  • V katastri obce na okraji Drahožickej doliny je vodná nádrž, rekreačné stredisko s podnikovými a súkromnými chatami.

 

 

PRIHLÁSENIE